Ospravedlnenky do škôlky

Usmernenie k ospravedlňovanie detí do škôlky je stále v platnosti a nemení sa.

Cieľom usmernenia je stanoviť základné podmienky ospravedlňovania detí materskej školy počas trvania mimoriadnej  situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak sa dieťa  nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia (ďalej len  „rodič“) je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.  

• Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné ( všetci okrem predškolákov) rodič predkladá:  1. „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast – iba pred prvým  nástupom dieťaťa do materskej školy ako súčasť žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.  2. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom – pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov), a to z akýchkoľvek dôvodov (napr. ochorenie, trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod.).  Obsahom písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. je údaj o tom,  že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné  vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje rodič vždy, v prípade potreby aj opakovane viackrát počas školského  roka. 

3. „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast– pri návrate dieťaťa do materskej školy,  v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia, a to len v tom prípade, ak lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa posúdi, že je potrebné „Potvrdenie od lekára“ vystaviť z epidemiologických dôvodov  kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.  

Poznámka: Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič. Len vo výnimočných a osobitne  odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať „Potvrdenie od lekára“. Spôsob poskytovania zdravotnej  starostlivosti, ako aj potreba vydať rodičovi v tejto súvislosti potvrdenie, je plne v kompetencii ošetrujúceho  všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, ak má 

materská škola podozrenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa rodičom, má možnosť kontaktovať úrad  práce, sociálnych vecí a rodiny. 

• Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné– predškolák, rodič predkladá:  1. „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast — iba pred prvým  nástupom do materskej školy ako súčasť žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (pokiaľ rodič už takéto  potvrdenie nepredkladal pri nástupe na nepovinné predprimárne vzdelávanie). 

2. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom — pri návrate dieťaťa do materskej školy  v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) z iných dôvodov ako ochorenia (možné len v nevyhnutnom prípade). Obsahom písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. je údaj o tom, že dieťa neprejavuje príznaky  prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje  rodič vždy, v prípade potreby aj opakovane viackrát počas školského roka. 

Poznámka: Pokiaľ rodič plánuje dlhšiu neprítomnosť dieťaťa z iných dôvodov ako choroby, oznámi to materskej  škole spôsobom, aký určí materská škola. Ospravedlňovanie neprítomnosti detí plniacich povinné predprimárne  vzdelávanie z iných dôvodov ako choroba má každá materská škola upravené v školskom poriadku v časti  prevádzka a vnútorný režim materskej školy. Ospravedlnenie z dôvodu choroby nie je možné upraviť v školskom poriadku nad rámec platného právneho stavu; v období pandemickej situácie nad rámec  rozhodnutia ministra školstva. 

Zo znenia školského poriadku musí byť zrejmé: 

– čo sa považuje za ospravedlnenú neúčasť dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní, – kto ospravedlňuje neúčasť dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní, 

– akým spôsobom sa ospravedlňuje neúčasť dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní, – komu sa predkladá doklad, ktorým sa ospravedlňuje neúčasť dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní, – z akého dôvodu je možné ospravedlniť neúčasť dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní len výnimočne. 

Príklady možných ustanovení v školskom poriadku:  

– zákonný zástupca je povinný písomne/ústne/telefonicky nahlásiť neprítomnosť dieťaťa vopred, – za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie považuje  materská škola rodinnú dovolenku, chorobu iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny  z pracovných či rodinných dôvodov, 

– písomné ospravedlnenie predkladá zákonný zástupca triednej učiteľke dieťaťa pred/počas/po návrate  do materskej školy najneskôr do troch pracovných dní, 

– pri podozrení z nedbania o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania triedna učiteľka dieťaťa oznámi  túto skutočnosť riaditeľke materskej školy, ktorá osobným pohovorom so zápisom rieši neprítomnosť dieťaťa s jeho zákonným zástupcom. 

Poznámka: Riaditeľka materskej školy má kompetenciu rozhodnúť o ospravedlnení/neospravedlnení  neprítomnosti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní po prerokovaní s triednou učiteľkou dieťaťa. 

3. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom—pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade  že neprítomnosť dieťaťa v materskej škole trvala od 3 do 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy  a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u všeobecného  lekára pre deti a dorast. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môže v takomto prípade vystaviť rodič bez  obmedzenia, aj opakovane viackrát počas školského roka.  

4. „Potvrdenie od lekára“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast—pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky  sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť. „Potvrdenia od lekára“ môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.  

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z dôvodu  ochorenia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného  v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy  a sviatky sa nepočítajú). 

Riaditeľ materskej školy, v prípade podozrenia na neodôvodnené vymeškávania povinného predprimárneho  vzdelávania, kontaktuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného  príjemcu rodinných prídavkovpodľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“). 

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej  školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a  úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby  (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie  povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho  vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a  ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.1)  1) Osobitným príjemcom prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená  osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. Skutočnosť zvolenia obce za osobitného  príjemcu zákonodarcom vychádza z predpokladu, že obec, v ktorej má oprávnená osoba prechodný alebo trvalý pobyt,  „pozná“ samotné nezaopatrené dieťa, podmienky jeho výchovy a výživy, a preto možno predpokladať, že bude schopná tieto  prostriedky účelne a zmysluplne využiť.

U školákov sa situácia oproti predchádzajúcemu semaforu nemení, pri trvaní absencie 5 a menej pracovných dní dáva ospravedlnenku rodič, pri trvaní 6 a viac dní dáva potvrdenie o chorobe lekár, ktorý bol o chorobe informovaný.