Pravidlá karantény a izolácie pri covid -19

PRAVIDLÁ IZOLÁCIE PRI COVID-19

Ak máte pozitívny výsledok testu, izolácia pri bezpríznakovom priebehu je 5  dní od pozitivity testu. Pokiaľ máte klinické príznaky, izolácia sa počíta od vzniku klinických príznakov. Vhodné je sa čo najskôr otestovať ( môžete aj domácim Ag testom). Pri pretrvávaní akýchkoľvek príznakov ochorenia izoláciu ukončuje lekár.

 • na základe horeuvedeného by mala pozitívna osoba sama posúdiť, s kým bola v úzkom kontakte 48 hodín dozadu a týmto osobám oznámiť túto skutočnosť
 • pozitívny výsledok testu treba nahlásiť svojmu lekárovi
 • izolácia pozitívnej osoby platí pre všetkých, aj zaočkovaných a prekonaných
 • po skončení izolácie musí osoba staršia ako 6 rokov nosiť na verejnosti respirátor typu FFP2, aj vo vonkajšom prostredí, deti v škole môžu nosiť rúško
 • opakovaný test pri bezproblémovom priebehu nie je nutný ani potrebný

– doteraz každý domáci pozitívny Ag test musel byť potvrdený PCR testom. Vzhľadom na očakávaný vysoký nárast počtu pozitívnych osôb v jednom momente a s tým spojený nedostatok RT-PCR testov a  personálu v laboratóriách, predpokladá sa, že nebude potrebné overenie Ag testu PCR testom. Avšak na základe Ag testu ( domáceho ani v MOM) nie je možné získať doklad o prekonaní ( covid pass)

KARANTÉNA PO KONTAKTE S COVID-19 POZITÍVNOU OSOBOU

Za ÚZKY KONTAKT sa považuje osoba, ktorá bola v kontakte s COVID pozitívnym pacientom , bola vysoko exponovaná infekcii a môže byť teda infikovaná. Ak je daná Covid pozitívna osoba bezpríznaková, za úzky kontakt sa považuje tá osoba, ktorá s ňou bola v kontakte 48 hodín a menej od dátumu pozitivity testovanej osoby. Ak sa u pozitívne testovanej osoby objavili najskôr klinické príznaky ( teplota, kašeľ…) a až následne bola pozitívne testovaná, v tom prípade sa za úzky kontakt považuje tá osoba, ktorá s ňou bola v kontakte 48 hodín a menej od objavenia sa prvých príznakov ( nie od dátumu testu!!)
Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 a:

 • osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo
 • osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo
 •  osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo
 •  osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.
 • TRVANIE KARANTÉNY u neočkovaných osôb, osôb s neukončeným očkovaním a osôb, ktoré neprekonali za posledných 180 dní COVID-19
 • bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli klinické príznaky
 • po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk, deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.
 • ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.

POSTUP u osôb zaočkovaných posilňujúcou dávkou (treťou), osôb plne zaočkovaných do 9 mesiacov po druhej dávke, osôb do 180 dní po prekonaní covid-19

 • ak tieto osoby nemajú klinické príznaky, karanténa pre nich nie je povinná. Na verejnosti však musia mať prekryté dýchacie cesty  respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu po obdobie 7 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou(a to aj v prípade, ak sa od ostatných osôb v exteriéri nachádzajú viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško)
 • tieto osoby však zostávajú v karanténe ak:
 •   sa u nich vyskytol čo i len jeden z klinických príznakov COVID-19
 •   ak ošetrujúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú:  to môže byť pre zreteľahodné epidemiologické dôvody, ktorými sú napríklad dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku

KONTAKT V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI

Podľa osobitných pravidiel sa posudzujú úzke kontakty v spoločnej domácnosti, tzn., pokiaľ je pozitívny jeden z členov spoločnej domácnosti. Dôvodom je fakt, že ostatných členov domácnosti môže pozitívny člen nakaziť niekoľko dní od vzniku príznakov alebo zistenia svojej pozitivity. Preto sa za posledný deň kontaktu počíta 5.deň od vzniku klinických príznakov alebo zistenia pozitívneho testu.

 – pri bezpríznakovom priebehu ochorenia 5. deň od dátumu testu u Covid pozitívnej osoby

– pri priebehu s príznakmi 5. deň od začiatku príznakov u Covid pozitívnej osoby

Až od tohto stanoveného dňa sa začína počítať karanténa, ktorá následne trvá 5 dní ( v prípade, že všetci testovaní členovia rodiny sú negatívni). Celkovo teda trvá 10 dní. Test u úzkych kontaktov v spoločnej domácnosti sa realizuje na cca 5. deň od pozitivity testu alebo od začiatku príznakov Covid pozitívnej osoby.

 V prípade, že niektorý z členov rodiny bude pozitívny, nastupuje do izolácie na 5 dní. Izolácia sa končí po 5 dňoch, ak sa posledných 24 hodín nevyskytli žiadne klinické príznaky. Ak sa nejaké príznaky vyskytujú, o ukončení izolácie rozhoduje lekár.

KARANTÉNA znamená, že neopúšťate miesto svojho pobytu okrem nevyhnutných prípadov- nevyhnutná návšteva lekára, preprava na testovanie( individuálna), stav núdze

 • nesmiete chodiť na verejné miesta vrátane obchodov, kultúrnych spoločenských a športových udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod.),
 • nesmiete používať hromadnú dopravu alebo taxík,
 • nesmiete nikoho navštevovať,
 • nesmiete prijímať návštevy, vstup do domu/bytu, kde ste v karanténe, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby,
 • ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor,
 • ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón,
 • v prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, musíte požiadať inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám .

Počas celej karantény sledujete svoje KLINICKÉ PRÍZNAKY:

 • v prípade aj miernych klinických príznakov, kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) a dohodnite sa na ďalšom postupe:

– v prípade miernych klinických príznakov by to bola izolácia v domácnosti a zváženie nového testovania na odporúčanie Vášho lekára, ak bol výsledok Vášho testu negatívny

 • ak by ste mali závažné príznaky:

–  dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku,  volajte záchrannú zdravotnú službu,  upozornite, že ste v karanténe.

KARANTÉNA pri spolužití V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI:

 • ak ste bez klinických príznakov, Vaši rodinní príslušníci nie sú v karanténe, kontakt s nimi by ste mali obmedziť na minimum a dodržiavať nasledovné opatrenia: 

izba

 • ak máte vlastnú izbu, tak svoj pobyt obmedzíte len tam,
 • ak nie, je potrebné vyčleniť 1 izbu len pre Vašu potrebu, ktorú nezdieľate s iným rodinným príslušníkom,
 • nezdieľajte izbu najmä s osobami, ktoré majú závažné základné ochorenia, alebo vyšší vek,
 • pravidelne upratujte, miestnosť dobre vetrajte a zatvárajte dvere na izbe, 

kúpeľňa

 • ak máte možnosť, použite samostatnú kúpeľňu,
 • v prípade, že nemáte ďalšiu kúpeľňu, osoba v karanténe použije kúpeľňu ako posledná a následne po použití ju umyje a vydezinfikuje (pomocou dezinfekčných prostriedkov používaných bežne v domácnosti),
 • od ostatných rodinných príslušníkov si udržujte dištančnú vzdialenosť najmenej 1,5 metra a noste rúško,
 • vyhýbajte sa spoločným priestorom a pri prechádzaní týmito priestormi použite rúško,
 • noste rúško, ak ste v miestnosti s ostatnými osobami, ale najmä s rizikovými (z hľadiska veku a rizikových faktorov),
 • dodržujte osobnú a správnu respiračnú hygienu (správne kýchanie, kašľanie, smrkanie, rozprávanie (nie v blízkosti tváre druhej osoby), používanie jednorazových papierových vreckoviek a ich likvidácia po použití,
 • dodržujte správnu hygienu rúk,
 • používajte svoje vlastné uteráky, ktoré nepoužívajú iné osoby, a to na utieranie po kúpaní alebo sprchovaní, a na účely hygieny rúk,  stravu konzumujte vo svojej izbe,
 • vyčleňte a individualizujte si poháre, kuchynský riad, a pod.,
 • použité riady umyte ručne v horúcej vode čistiacim prostriedkom a osušte vlastnou utierkou.
 • častejšie upratujte dom/byt, dezinfikujte kritické miesta a predmety (kľučky dverí, okien, a pod.),
 • osobnú a posteľnú bielizeň perte v pracom prostriedku, pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Vhodné sú teploty nad 60 °C. Ak je to možné, vysušte a vyžehlite bielizeň pri najvyššej možnej teplote vhodnej pre tkaninu. Pri manipulácii s kontaminovanými materiálmi používajte jednorazové rukavice a plastovú zásteru a vyčistite všetky povrchy okolo práčky. Nenoste bielizeň do verejnej práčovne! Po manipulácii so špinavou bielizňou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou,
 • všetok odpad (vrátane použitých jednorazových rúšok a jednorazových papierových vreckoviek) by sa mal skladovať v plastovom vreci na odpadky a po naplnení musí byť pevne uzatvorený. Plastové vrecko by sa potom malo dať do druhého vrecka a zviazať pred vložením do nádoby na odpad.